ESTALVIA'T TEMPS I DINERS AMB L'ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA SI ETS ANOMENAT/DA HEREU ÚNIC

PERQUÈ HEREX? decoració

T'oferim un servei COMPLET I DE TRAMITACIÓ GLOBAL de l’herència de forma econòmica i senzilla i no t’has de preocupar de res, tots els tràmits queden inclosos en els nostres serveis.

Al realitzar l’acceptació d’herència en document privat, T’ESTALVIES ELS HONORARIS DE L’ESCRIPTURA NOTARIAL i això comporta, estalvis globals que van del 30 al 50 % del total cost de la tramitació en gran part de les herències amb pocs bens.

Fem un pressupost inicial amb totes les despeses i et calculem i planifiquem tots els costos fiscals per optimitzar tan l’acceptació de l’herència com futures vendes dels bens heretats.


A QUI VA ADREÇAT decoració

Ésser anomenat únic HEREU/A  per disposició testamentaria o declaració D'Hereus "AB INTESTATO"

De conformitat amb l'article 14 de la LLei Hipotecaria reguladora de l'accés dels documents al Registre de la Propietat pel cas d'existir un únic hereu es poden inscriure els bens de l'herència amb document privat signat només per l'hereu/a.

Per tan, pots fer aquest tràmit d'acceptacio d'herència sense passar per notaria ni precisar del consentiment dels fills o els qui tinguin drets legitimaris doncs el dret civil català la legítima es tan sols un dret de crèdit.


TRÀMITS decoració

Tramitem l'obtenció de:

1.1- Certificat de defunció
1.2- Certificat d’últimes voluntats
1.3- Certificat d'assegurances de vida
1.4- Còpia autèntica del testament
1.5- Preparació i atorgament de declaració d'hereus "ab intestato"
1.6- Petició davant entitats bancàries de certificats de saldos comptes bancaries i posicions productes bancaris a data de defunció
1.7- Comuniquem davant administracions públiques la defunció a efectes baixa prestacions del causant
1.8- Tramitem petició pensió viudetat
1.9- Tramitem petició rescat assegurances de vida

DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA

2.1- Redacció de document d’acceptació d' herència
2.2- Assessorament de les opcions fiscals i verificació de les corresponents bonificacions
2.3- Signatura del document on-line pel cas de disposar de certificat digital o presencial al domicili o despatx

IMPOST DE SUCCESSIONS - PLUSVÀLUA MUNICIPAL - COMUNICACIÓ AL CADASTRE - CANVI DE NOM VEHICLES - INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT

Realitzem :

3.1- Autoliquidació del impost sobre successions davant Generalitat de Catalunya, AEAT, en cas de no residents, u Administració Autonòmica que correspongui i pagament de impost en el seu cas
3.2- Autoliquidació davant Ajuntaments del impost increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ( plusvàlua municipal immobles)
3.3- Comunicació al Cadastre del canvi de titularitat
3.4- Procedim a inscriure el document d’acceptació d'herència al Registre de la Propietat i altres registres com Direcció General de Tràfic, en cas de vehicles
3.5- Trametem a les entitats bancaries tots els documents necessaris pel canvi titularitat comptes i demes productes bancaris via email .


QUI SOM decoració

Un equip de professionals coordinats per PERE RIBAS ALOY - ADVOCAT, Llicenciat en Dret l'any 1991 i col·legiat al Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, amb el nº 1501 i més 30 anys d'experiència.


FAQ's decoració
 • Puc tramitar-ho si el causant ha mort o bé els bens immobles són fora de Catalunya?

  Si, aquest sistema d'acceptació d'herència en document privat es pot fer servir a tot Espanya i si els bens estiguessin a diferents comunitats autònomes i el causant resideixi en qualsevol punt d'Espanya SEMPRE QUE SIGUI L'HEREU ÚNIC

 • Puc acceptar l'herència jo sola si he estat nomenada hereua i el causant tenia fills o legitimaris?

  Sí, es pot acceptar l'herència i fer els tràmits sense el consentiment ni la firma dels legitimaris, normalment els fills, la legitima al dret civil de Catalunya es tan sols un dret de crèdit.
  Cal verificar a cada cas si el causant estava subjecte al dret civil de Catalunya o bé un altre. Tot i estar casats en règim matrimonial de dret comú de guanys, el causant queda subjecte al dret civil successori de Catalunya si hi va néixer o bé porta deu anys de residència.

 • Quins terminis tinc per acceptar l'herència i per pagar impostos? Es obligatori inscriure els bens al Registre de la Propietat?

  El termini a donar compliment a les obligacions tributaries, impost sobre successions, impost increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ( plusvàlua municipal) es de sis mesos a comptar de la data de la mort del causant.
  No es obligatori inscriure l'herència al Registre de la Propietat. Si que es recomanable i imprescindible per disposar dels immobles.

 • Puc fer els tràmits sense sortir de casa?

  Si , en cas de que no vulgui sortir de casa, o bé ens envia tota la documentació per via telemàtica (email, whas aap) i podrà signar o bé telemàticament ( si disposa de certificat digital) o bé li enviarem tota la documentació que ha de signar i li recollirem personalment.
  Cal tenir present que els Registres de la Propietat admeten també la inscripció del document d'hereu únic amb presentació telemàtica amb firma digital.

 • Com es fa el pagament dels tràmits?

  S'acostuma a fer un pagament inicial del 50% del pressupost i la resta quan estiguin fets tots els tràmits. Podem estudiar també el pagament a la finalització de totes les gestions, o fer un pagament fraccionat en sis mesos.

 • Si només s'hereta diners o comptes corrents i no hi ha habitatges ni altres immobles, cal fer algun tràmit?

  Que a l'herència no hi hagi immobles no vol dir que no s'hagin de seguir els tràmits habituals, acceptant l'herència amb un document privat inclús si concorren més d'un hereu.
  Aquest document, juntament amb la liquidació de l'impost de successions i el testament o declaració d'hereus, és suficient perquè el banc o caixa li lliuri els seus diners.


CONTACTE decoració

BARCELONA


CASTELLBISBAL


Utilitzem les cookies necessàries per a una navegació segura a la nostra web. Estic d'acord, més informació